Antique Chinese Qianlong

Armorial

Crest (3)

Qianlong (2)